Silická ľadnica

Silická ľadnica je jaskynná priepasť na Silickej planine v Slovenskom krase v blízkosti obce Silica. Priepasť má tvar šikmého, hore otvoreného vreca, ktorého ústie je široké 32 m a vysoké 12 m. Priepasť sa vytvorila preborením stropu, čím sa odkryla strmá, až previsnutá skalná stena, ktorej hĺbka je 91 m.

Je najnižšie položená ľadová jaskyňa na svete, nachádza sa v nadmorskej výške 503 m n. m.  Je vytvorená v druhohorných
strednotriasových vápencoch Silického príkrovu podzemným tokom Čierneho potoka a je súčasťou Silicko-Gombaseckého podzemného hydrologického systému. Vznikla prepadnutím stropu staršieho podzemného dómu asi pred 2000 rokmi. Hlavná, šikmá časť priepasti je v hĺbke 45 m ohraničená 15 m vysokým ľadopádom, ktorý delí priebeh dna na dve časti.
Na dne ľadovej priepasti je otvor, ktorý vedie cez 20 m dlhú plazivku do mohutného Archeologického dómu (dlhého 80 m, širokého 25 až 40 m a vysokého 2 až 10 m). V dóme je aktívny horný tok Čierneho potoka, ktorý sa dostáva na povrch Čiernou vyvieračkou. V dóme bolo zistené neolitické osídlenie bukovohorskej kultúry. Silická ľadnica je vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku za účelom ochrany jej hodnôt. Turistom je prístupná po zabezpečenej galérii. Pred zaľadnením bola jaskyňa bola viackrát osídlená. Archeologické nálezy sa datujú do neolitu, doby bronzovej a laténskej. Nájdené uhlíky z ohnísk poukazujú na možné mladopaleolitické osídlenie. Nákres jaskyne od J. Buchholtza je z roku 1719.

Nachádza sa neďaleko obce Silica a je voľne prístupná. Do vstupnej portálovej časti jaskyne vedie odbočka zo značkovaného turistického chodníka. Z upravenej terasy návštevníci môžu nazrieť do chladného útrobia jaskyne, pričom uvidia aj menšie útvary ľadovej výplne. Pohyb mimo chodníka a terasy je zakázaný a nebezpečný.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *